ભારતને ક્રિકેટમાં વર્લ્ડ કપ અપવનાર આદિવાસી યુવાનને અન્યાય કેમ? ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર કડીયા કામ કરવા મજબુર

ભારતને ક્રિકેટમાં વર્લ્ડ કપ અપવનાર આદિવાસી યુવાનને અન્યાય કેમ? ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર કડીયા કામ કરવા મજબુર નેલ્સન પરમાર : ભારતને વર્લ્ડ કપ અપાવનાર બ્લાઈન્ડ ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી નરેશ તુમડા કડીયા કામ,…