હ્યુમન અલાયન્સ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ આવ્યું બ્લાઈન્ડ ક્રિકેટર નરેશ તુમડાના સપોર્ટમાં મામલતદારને આપ્યું આવેદનપત્ર

હ્યુમન અલાયન્સ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ આવ્યું બ્લાઈન્ડ ક્રિકેટર નરેશ તુમડાના સપોર્ટમાં મામલતદારને આપ્યું આવેદનપત્ર ભારતને ક્રિકેટમાં વર્લ્ડ કપ અપવનાર આદિવાસી યુવાનને અન્યાય કેમ? ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર કડીયા કામ કરવા મજબુર હ્યુમન અલાયન્સ…

ભારતને ક્રિકેટમાં વર્લ્ડ કપ અપવનાર આદિવાસી યુવાનને અન્યાય કેમ? ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર કડીયા કામ કરવા મજબુર

ભારતને ક્રિકેટમાં વર્લ્ડ કપ અપવનાર આદિવાસી યુવાનને અન્યાય કેમ? ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર કડીયા કામ કરવા મજબુર નેલ્સન પરમાર : ભારતને વર્લ્ડ કપ અપાવનાર બ્લાઈન્ડ ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી નરેશ તુમડા કડીયા કામ,…