વ્યક્તિ વિશેષ : માનવંતા ધારાશાસ્ત્રી ( એડવોકેટ ) કે. જે મહેરિયા