“બહેનની લાગણી” – સાક્ષી ઉપાધ્યાય

  આ શ્રાવણ-પૂણિ઼ઁમાનો દિવસ આવી ગયો, અને ભાઇ-બહેનના સંબંધને ઉજાગર કરતો ગયો. બઘા આ દિવસને ઓળખે રક્ષાબંધનના નામથી, પણ ભાઈ કયારેય ન બોલાવે પોતાની બહેનને સ્વાથૅના કામથી. ભાઈ-બહેન વચ્ચે બની…

“પણ તને કયાં કઇ પડી છે! ” – સાક્ષી ઉપાધ્યાય

હે માનવી! તું ટેકનોલોજીની સાંકળમાં બંધાય ગયો છે એટલે તું ક્યારેય ટેકનોલોજીના માયાજાળમાંથી બહાર ન આવી શકે, “પણ તને કયાં કઇ પડી છે!” આજે તારા મનમાં શાંતિ અને નિરાભીમાનનું સ્થાન…