વ્યક્તિ વિશેષ – ડૉ. સુરેન્દ્ર આસ્થાવાદી – આલેખન – રોયલ ખ્રિસ્તી