.

આખરે શું કામ સહન કરવું એક સ્ત્રીએ? – ડૉ.રિધ્ધી મહેતા

dr ridhi mehta

એક સ્ત્રી જ્યારે એક દીકરી તરીકે જન્મે છે ત્યારે આખો પરિવાર એને અનહદ પ્રેમ કરે છે. લાગણીનો વરસાદ કરે છે તો ક્યાંક દીકરાની આશા હોય ને ત્યાં બીજી કે ત્રીજી દીકરી તરીકે અવતરેલી એ લાડકીનાં જન્મતાં જ પરિવારજનોનું મોઢું વિલાઈ જાય છે. આખરે શા માટે ?? એ દીકરી તો ઠીક પણ એની માતાને પણ કેટલાંય … Read more આખરે શું કામ સહન કરવું એક સ્ત્રીએ? – ડૉ.રિધ્ધી મહેતા